Week-nieuwsbrief RWS Bodem en Ondergrond (26 2024) | Gelderse Omgevingsdiensten (2024)

Milieuraad geeft groen licht voor Europese Bodemmonitoringrichtlijn

De Milieuraad van de Europese Commissie heeft op 17 juni groen licht gegeven voor de EU Bodemmonitoringrichtlijn. Een belangrijke stap naar gezonde bodems in 2050. Tijdens het Hongaarse voorzitterschap is het aan het Europarlement om te komen tot een definitieve tekst voor de richtlijn. Lees verder opde website van het IPLO. Zie ook het bericht opde website van de Europese Raad.

Voortgangsbrief bodem en ondergrond juni 2024 verschenen

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 20 juni 2024 met een verzamelbrief bodem de Tweede Kamer geïnformeerd. De brief laat de voortgang zien van een aantal programma’s en onderwerpen waar het ministerie aan werkt op het thema bodem en ondergrond. De brief gaat in op de volgende onderwerpen:

·Opstart van een Kennis- en Innovatieprogramma PFAS in bodem en water (motie-Haverkort c.s.)

·Tijdelijke regeling uitkering bodem 2024-2030

·Hersanering van het EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel

·Beleidsvernieuwing zandwinning IJsselmeergebied wacht op landelijke afweging bouwgrondstoffen

Lees verder opde website van het IPLOof ga direct naarde kamerbrief.

Opvolging programma Regionale Kennisschakels Bodem en Ondergrond

De opvolging van het programma Regionale kennisschakels (RSP) staat in de startblokken! We zijn op zoek naar regio’s die aan de slag willen met kennisvragen op het gebied van bodem en ondergrond, met een wens om kennis en strategieën te ontwikkelen, en met een zoektocht naar datagedreven (samen)werken of met de wens aansluiting te vinden bij Europese Living labs. Meer informatie.

Voorontwerp Nota Ruimte schetst ruimtelijk beeld van Nederland in 2050

Minister Hugo de Jonge (Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft vrijdag namens het hele kabinet het zogeheten voorontwerp Nota Ruimte naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorontwerp is een eerste ruimtelijke vertaling van de opgaven voor Nederland richting 2050, met een doorkijk naar 2100. Het benoemt keuzes en geeft richting voor te maken keuzes over grote opgaven die allemaal om ruimte vragen, van landbouw en natuur tot woningbouw, economie en energiezekerheid. Lees verder opde website van de Rijksoverheid. Lees ookOp de valreep nog een ruimtelijk ontwerp (binnenlandsbestuur.nl)

Zeven nieuwe richtlijnen voor een gezonde ondergrond

Ontwikkelaar Heijmans en Wageningen University & Research (WUR) hebben zeven richtlijnen voor een gezonde bodem gepresenteerd. Die moeten helpen tijdens de plan- en uitvoeringsfase van stedelijke ontwikkeling en bouwprojecten. Het gaat onder meer om het beperken van verstoringen en verontreiniging, een gezonde bodemstructuur en bescherming tegen verdroging en verzilting. Lees verder opde website Stadszaken. Of zie:Werken aan een gezonde bodem in stedelijke ontwikkeling; zeven principes en praktische maatregelen (WUR).

Nieuwsbrieven en bijeenkomsten

Bijeenkomsten

·Bijeenkomst Platform Bodembeheer ‘vitale bodems’ – 24 juni Arnhem
Op maandagmiddag 24 juni a.s. (12.30 – 17.30 uur) organiseert het Platform Bodembeheer een live bijeenkomst over vitale bodem in het provinciehuis van Gelderland. De afgelopen jaren ontstond meer aandacht voor het belang van een vitale bodem. Veel overheden willen dan ook inzetten op meer vitale bodem. Ook het Ministerie IenW is momenteel bezig met het opzetten van een programma over de vitale bodem.

·ZoNline 27 juni
Graag nodigen wij je uit voor de ZoNline op 27 juni van 10.00 – 11.30 uur. Op weg naar een 3D digitale gemeente zijn al flink wat stappen gezet. Recent leverden VNG en het Kadaster een platform op dat gemeenten ondersteunt bij het zelf regelen van de toegang tot lokale 3D-data: de website 3DtilesNederland.nl. Tijdens het webinar nemen de betrokken partijen je graag mee in dit project en vertellen ze meer over het gebruik van 3D data in gemeentelijke registraties.

·BRO’tje 27 juni Op weg naar een 3D digitale gemeente
Op weg naar een 3D digitale gemeente zijn al flink wat stappen gezet. Recent leverden VNG en Kadaster een platform op dat gemeenten ondersteunt bij het zelf regelen van de toegang tot lokale 3D-data: de website 3DtilesNederland.nl. In het BRO’tje van 27 juni nemen de betrokken partijen je graag mee in dit project en vertellen meer over het gebruik van 3D data in gemeentelijke registraties.

·Schakeldag – Omgevingswet staat centraal – 27 juni
De Schakeldag is hét evenement voor medewerkers van de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om bij te blijven op hun kennisgebieden in het fysieke domein. De Omgevingswet staat op de Schakeldag centraal. Tijdens deze dag krijgt u de laatste inzichten en kennis om zelf aan de slag te gaan.

Verslagen bijeenkomsten

·Terugblik Dag van de Ruimtelijke Ordening
Onder de naam ‘Zicht op Nederland’ stonden 8 partijen in een grote belevingsstand op de Dag van de Ruimtelijke Ordening. We troffen daar de beleidsmakers, adviesbureaus en kennisinstellingen die werken aan ruimtelijke plannen voor Nederland. Niet iedereen is al databedreven. Door de geo-informatie beleefbaar te maken, kwamen mooi gesprekken over de noodzaak van datagebruik op gang. Ook met demissionair minister Hugo de Jonge en directeur-generaal Ruimtelijke Ordening, Marjolein Jansen.

·Verslag seminar: Global Resources Outlook 2024 en relevantie voor Nederland
Op 12 juni organiseerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een seminar over Global Resources Outlook 2024 van het International Resources Panel van de Verenigde Naties. Hoogleraar Hans Bruyninckx, coördinerend hoofdauteur van het rapport, presenteerde de belangrijkste conclusies. De daaropvolgende paneldiscussie ging in op de betekenis daarvan voor Nederland. Zie ook het verslag dat als bijlage is meegezonden.

·Oogst Watertop 2024 verzameld in document ‘Water en bodem sturend, hoe dan?’
Op 10 juni vond in Den Haag de eerste Watertop plaats. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door de Unie van Waterschappen, werd door de aanwezigen gesproken over hoe het water- en bodembeleid de komende jaren het beste kan worden uitgevoerd. Met de ‘oogst’ uit de Watertop actualiseert de Unie van Waterschappen de standpunten van de waterschappen op het thema water en bodem sturend.

·Ruim 800 professionals op congres over klimaatadaptatie – Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)
In Nederland stijgt de temperatuur sneller dan op andere plekken op de wereld. Het is gemiddeld al twee graden warmer dan begin vorige eeuw. Ook de Caribische delen van het koninkrijk hebben te maken met meer hitte én droogte. Bovendien zijn de orkanen er intenser dan voorheen. Aanpassen aan dat nieuwe klimaat is hard nodig, zo snel mogelijk. Dat bleek tijdens het Nationaal Congres Klimaatadaptatie, op 17 juni in Nieuwegein, waar het woord ‘urgentie’ vaak te horen was.

Nieuws over de Omgevingswet

·Planmonitor NOVI 2024 | Planbureau voor de Leefomgeving (pbl.nl)
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt veel kansen op het vlak van verbetering van de leefomgevingskwaliteit, maar er zijn ook veel risico’s. Dat constateerde de Eerste Kamer in 2021 naar aanleiding van de milieueffectrapportage (PlanMER) van de NOVI.

·De gebruiker centraal bij vervolgbijeenkomst Gebruiksvriendelijkheid 23 mei | Aan de slag met de Omgevingswet
Op donderdag 23 mei was er een waardevolle vervolgbijeenkomst Gebruikersvriendelijkheid. Beleidsadviseurs Ruimtelijke Ordening, implementatiemanagers van de koepels, Rijkspartijen en Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet kwamen samen bij Jaarbeurs MeetUp in Utrecht.

·Omgevingsloket online (OLO) en AIM stoppen 1 juli 2024 (InfoMil)
Vanaf 1 juli 2024 zijn Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) niet meer beschikbaar. Op 1 juli 2024 stoppen OLO en AIM definitief. Het is dan niet meer mogelijk om aanvullingen in te dienen via OLO of behandeltaken uit te voeren. Voor zowel overheden als initiatiefnemers is het vanaf 1 juli 2024 niet meer mogelijk om aanvragen of meldingen in te zien. De aanvragen en meldingen worden verwijderd.

·Onderzoek naar financiering VTH-stelsel (binnenlandsbestuur.nl)
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) doet samen met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (BWT) onderzoek naar de bekostiging van VTH-taken. Aanleiding zijn de verschuivingen in die taken (en de financiering ervan) als gevolg van de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

·PFOA-norm voor bouwen en bodem in omgevingsplan (dirkzwager.nl)
Het Rijk en lagere overheden worstelen al jaren met de vraag in hoeverre emissie van en contact met PFOA, een stof in de PFAS-groep, aanvaardbaar is. Hoewel verschillende stoffen in de PFAS-groep behoren tot de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is PFAS nog niet of nauwelijks genormeerd. In de gemeente Dordrecht staat de problematiek rondom PFOA/PFAS– onder andere vanwege de vestiging van Chemours – prominent op de agenda. Als eerste gemeente stelt zij nu concrete normen voor de aanwezigheid van PFOA in de bodem bij ‘bodemgevoelige’ activiteiten zoals bouwen en graven. Opvallend, aangezien een op nationaal niveau nog geen norm voor PFOA/PFAS in de bodem bestaat.

·Indringend Ketentesten (IKT) fase 8 afgerond | Aan de slag met de Omgevingswet

·Ketendag Omgevingswet Rijnmond: ‘We zijn allemaal aan het zoeken. Zoek elkaar op.’ | Aan de slag met de Omgevingswet

·Begrippen omgevingsplan, meer of minder? – PONT Omgeving (omgevingsweb.nl)

Nieuws over Biodiversiteit en duurzaam bodemgebruik

·EU-landen stemmen toch in met fel bediscussieerde natuurherstelwet (nos.nl)
De Europese natuurherstelwet gaat er tóch komen. Vandaag stemden de ministers van milieu uit de 27 lidstaten over de wet. Oostenrijk was intern verdeeld over de wet, maar maakte gisteren bekend toch het plan te zullen steunen. Met de wet wil de Europese Commissie de natuurgebieden in Europa herstellen. Vooral de agrarische sector was een felle tegenstander van de beoogde plannen; zij ervaren de strengere milieuregels als een bedreiging voor hun bedrijven.

·Wisselende reacties op natuurwet, van ‘schoffering’ tot ‘cruciale overwinning’ (nos.nl)
Zo veelbesproken als de Europese natuurherstelwet op voorhand was, zo veelbesproken is hij nog steeds na de stemming waarin hij werd aangenomen. Milieuorganisaties spreken van een “cruciale overwinning” terwijl boeren vrezen voor “desastreuze gevolgen” en spreken van een “zwarte dag voor democratie en voedselproductie”.

·‘Pesticiden nog in verre omgeving te vinden, ook in beschermde gebieden’ (nos.nl)
Bestrijdingsmiddelen die in de land- en tuinbouw worden gebruikt, zijn nog lang in de verre omgeving van akkers terug te vinden. Zelfs als er kilometers van de akkers wordt gemeten, komen de stoffen nog voor. Daarover schrijft Trouw na een nieuw onderzoek van Meten=Weten, een burgerinitiatief dat onderzoek doet naar bestrijdingsmiddelen.

·Meer maatregelen nodig voor gezonde natuur | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Het huidige stikstofbeleid draagt bij aan een verbetering voor de natuur, maar er is nog fors meer stikstofreductie nodig om een gezond niveau te bereiken. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het RIVM in opdracht van de minister voor Natuur en Stikstof. Het is aan een nieuw kabinet om opvolging te geven aan deze conclusies.

·Biologische landbouw groeit in Europa, maar Nederland blijft achter (nos.nl)

·Kennisagenda Groenblauwe dooradering – WUR

·2,000 days to achieve a sustainable future (arcadis)

Nieuws over Circulaire economie

·Baggerslib uit de Eems veranderd in klei: positieve resultaten proef (nos.nl)
Het baggerslib uit de Eems-Dollard dat drie jaar geleden bij wijze van proef op een stuk landbouwgrond in Borgsweer werd geloosd, is veranderd in dikke laag klei. De betrokken boer, Pieter Noordam, is voorzichtig positief over het resultaat. “De klei ziet er goed uit.”

·Antwoorden Kamervragen over granuliet | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft antwoorden gegeven op 6 Kamervragen over de classificatie van granuliet en granietzand. Tweede Kamerlid Gabriëls (PvdA-Groenlinks) had de vragen gesteld.

·Hoe machtige bedrijven onderzoeksjournalisten het werk onmogelijk proberen te maken – BNNVARA

·Grondstoffen: blijven we daar afhankelijk van? | VNO-NCW
Elke dag gebruiken we producten gemaakt van grondstoffen die we niet uit Nederland of zelfs Europa halen. Eén natuurramp, conflict of piratenaanval en die aanvoer is verstoord, met grote schade voor onze economie. Tijd om snel minder afhankelijk te worden, maar kan dat? Dat onderzoeken we in een vierluik. Vandaag deel 1: elektrische auto’s. 

·Slibverwerking Vallei en Veluwe gecentraliseerd in Ede (h2owaternetwerk.nl)

·Gebrek aan urgentie hindert beheer kernafval (binnenlandsbestuur.nl)

Nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·Nationaal Congres Bodemenergie – 4 july – Utrecht
At the 4th of July 2024, the 5th edition of the “Nationaal Congres Bodemenergie” will take place in the Koningsberger Building at the Utrecht Science Park. After four successful editions in 2011, 2016, 2018 and 2022, the Utrecht Earth Science Association (U.A.V.) of the Utrecht University will once again organize the congress. We will bring you the newest developments in the geothermal and subsurface energy industry. With the theme of this promising event: “From science to implementation” we will contribute to bridging the gap between theory and practice. The program is aimed at professionals, researchers and students who are interested in the latest developments in the storage and production of thermal energy.

·AKD – De warmtetransitie: welke wetgeving komt er op gemeenten af?
In 2030 moet Nederland 49% minder CO2 uitstoten vergeleken met 1990 en in 2050 moet de uitstoot met 95% zijn afgenomen. Deze doelen zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Dit akkoord komt voort uit het Klimaatverdrag van Parijs, waarin 195 landen hebben afgesproken om de opwarming van de aarde in 2050 te beperken tot 2 °C. Het jaar 2030 komt al angstvallig dichterbij. Een belangrijk onderdeel van de transitie in Nederland is de overstap van de bebouwde omgeving van aardgas naar CO2 – neutrale warmte: de warmtetransitie. De wetgever heeft gemeenten de regierol gegeven in deze transitie.

·Nederlanders verbruiken sinds 2000 steeds minder energie (nos.nl)

·Warmte365 – Aardwarmtersector is Innovatieprogramma Geo4all gestart

Nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·Tijd om ingrijpende keuzes te maken in de ruimtelijke ordening – Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)
Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor hoe we de ruimte in Nederland kunnen inrichten en gebruiken. Daarbij zouden water en bodem sturend moeten zijn, zoals het kabinet in 2022 opriep in de kamerbrief ‘Water en bodem sturend’. Maar dat vraagt om ingrijpende aanpassingen in de ruimtelijke ordening. Overheden, burgers en bedrijven houden hier nog te weinig rekening mee. Dat staat in het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

·Advies Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat uitgebracht (rli.nl)
Klimaatverandering heeft grote ruimtelijke gevolgen. Maatregelen om ons land waterveilig te houden, voor wateroverlast te behoeden en de beschikbaarheid van voldoende zoetwater te waarborgen, vragen om extra ruimte. Ook hoe we de ruimte gebruiken, voor wonen, werken, landbouw, energie en natuur, zal veranderen. Overheden, burgers en bedrijven houden hier nu nog onvoldoende rekening mee. In zijn advies ‘Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat’ geeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aan hoe het kabinet kan sturen op klimaatbestendige ruimtelijke ordening. Het advies is op 12 juni 2024 aangeboden aan de demissionaire ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

·Ruim 800 professionals op congres over klimaatadaptatie – Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)

·Podcast: Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte en de betekenis van bodem en water voor toekomstige mobiliteit
In gesprek met Joyce van den Berg, landschapsarchitect gemeente Amsterdam, over de Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte en over de betekenis van bodem en water voor toekomstige mobiliteit

·Nationale aanpak funderingsschade iets dichterbij – Unie van Waterschappen
Een nationale aanpak tegen funderingsschade komt iets dichterbij. Dit is dankzij een motie die de Tweede Kamer op dinsdag 18 juni heeft aangenomen. De motie kwam van Jan Paternotte (D66) en werd breed gesteund. Hij vraagt snelheid rond de adviezen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) om huishoudens die te maken krijgen met enige vorm van funderingsschade te helpen.

·Op grond kun je bouwen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Er is in Nederland een groot woningtekort. Er zijn veel nieuwe huizen nodig om het tekort in te lopen. Dat lukt alleen als de nieuwbouwproductie wordt opgevoerd. Hiervoor moeten alle seinen op groen staan: van voldoende locaties en plannen, via grondeigenaren en ontwikkelende partijen die tot realisatie overgaan tot partijen die kunnen en willen afnemen. Dit schrijft de interdepartementale ambtelijke werkgroep Woningbouw en Grond in hun eindrapport ‘Op grond kun je bouwen’. Het rapport is door de minister De Jonge aan de Tweede Kamer aangeboden.

Divers nieuws over water

·Verzamelbrief Water juni 2024 | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 17 juni 2024 met de Verzamelbrief actualiteiten water de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken en ontwikkelingen op het waterdomein, die vanuit de inhoud ook sterke relatie hebben met het bodemdomein. Daarnaast wordt met deze brief invulling gegeven aan een aantal moties en toezeggingen. De brief laat o.a. de voortgang zien van de Landelijke Strategie en Interbestuurlijke Uitvoeringsagenda 2023-2024 Water en Bodem Sturend (WBS). Ook gaat de brief over de wens om meer grip te krijgen op grondwateronttrekkingen in relatie tot de grondwaterkwaliteit.

·Betere bescherming waterkwaliteit is noodzakelijk (ILT)
De waterkwaliteit in Nederland staat sterk onder druk. Ons grond- en oppervlaktewater bevat teveel meststoffen, bestrijdingsmiddelen, PFAS, medicijnresten, microplastics en andere schadelijke stoffen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) benadrukt in haar signaalrapport ‘Betere bescherming waterkwaliteit is noodzakelijk’ dat het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving moet worden verbeterd. Daarnaast moet de regelgeving meer gericht zijn op het beschermen van de waterkwaliteit. Deze maatregelen zijn essentieel om de uitdagingen rondom de waterkwaliteit aan te pakken.

·Inspectie is kritisch op bescherming overheid van waterkwaliteit (binnenlandsbestuur.nl)
Het RIVM oordeelde afgelopen mei uiterst kritisch over het beleid van de provincies en Rijkswaterstaat om de waterkwaliteit rondom drinkwaterbronnen te verbeteren. Dit beleid zou zelfs na jaren nog veel te vrijblijvend zijn. Al even kritisch is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) nu over het totale overheidsbeleid gericht op de waterkwaliteit. In een signaalrapportage heeft de ILT aanmerkingen op het rijk, waterschappen en omgevingsdiensten.

·Watersector vraagt gesprek aan met Eurocommissaris over PFAS – Nieuwsberichten Vewin
Vewin en de Unie van Waterschappen hebben op 11 juni een gezamenlijke brief gestuurd aan de Nederlandse Eurocommissaris Wopke Hoekstra om in gesprek te gaan over de urgente en toenemende PFAS-problematiek voor de Nederlandse waterbedrijven en waterschappen. Stoffen als PFAS horen in het geheel niet thuis in grond- en oppervlaktewater en in de bronnen voor drinkwater. Deze “forever chemicals” zijn niet of nauwelijks afbreekbaar, hopen zich op in het milieu en in planten, mensen of dieren, en zijn toxisch.

·Watersector vraagt gesprek aan met Eurocommissaris over PFAS – Unie van Waterschappen

·Beoogd minister Infrastructuur en Waterstaat: “Het beste waterbeheer ter wereld in topconditie houden” – Unie van Waterschappen
Deze en volgende week presenteren alle kandidaat-bewindspersonen zich aan de Tweede Kamer. Ze doen dat in hoorzittingen, een nieuw onderdeel in het formatieproces, om hun motivatie verder toe te lichten. De beoogd minister en staatsecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) deden dit vrijdagmiddag 21 juni.

·Restwaterscan : analyse restwater A2 Best en voorstel vervolgstappen – Rijkswaterstaat Publicatie Platform
Verkennende studie in opdracht van Rijkswaterstaat naar mogelijke afnemers van restwater uit de verdiepte ligging van de A2 in Best.

·Nieuwe methode kan kankerverwekkende PFAS uit water halen – Waternieuws.

·Zitten er medicijnresten en PFAS in? En andere vragen over vervuiling van drinkwater beantwoord – EenVandaag (avrotros.nl)

Nieuw erratumdocument BRL 9335

SIKB heeft een nieuw erratumdocument gepubliceerd bij productschema ‘BRL 9335 voor grond’. Het document bevat aanpassingen in de BRL en protocollen zodat deze weer aansluiten op de wettelijke eisen uit de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk2022). Certificaathouders kunnen op grond van par 1.4.3 van de BRL de aanpassingen doorvoeren, certificatie-instellingen zullen hier bij hun toezicht rekening mee houden. De aanpassingen betreffen met name de afleverbon en (het format van) de erkende kwaliteitsverklaring. Lees verder opde website van SIKB.

Jaarrapportage 2023 functioneren schema BRL SIKB 7700 vastgesteld

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming heeft in haar vergadering van 7 juni het rapport Functioneren privaat deel stelsel kwaliteitsborging – Jaarrapportage 2023 – vastgesteld, waarin het functioneren van het certificatieschema BRL SIKB 7700 voor bodembescherming, in beheer bij SIKB, over 2023 is beoordeeld. Vastgesteld wordt dat het aantal certificaathouders stabiel is; een significante groei voor de toekomst wordt niet verwacht. Lees verder opde website van SIKB.

Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·Een zandgat gevuld met plastic en vervuilde grond: omwonenden maken zich zorgen – RTV Oost
De oude zandwinningsplas nabij Ommen wordt verondiept met (lichtvervuilde)grond om de natuur te verbeteren. In deze grond zitten allerlei chemische stoffen en stukken plastic. Omwonenden maken zich daarom grote zorgen over de grondwaterkwaliteit waar hun dieren van drinken.

·Vechtstromen sluit alle inlaten Twentekanaal na vondst verhoogde concentraties giftige stof (h2owaternetwerk.nl)
In het Twentekanaal, dat Twente, Almelo, Hengelo en Enschede verbindt met het landelijke waterwegennet, zijn verhoogde concentraties hexachloorcyclohexaan (HCH) aangetroffen. Ook in een omliggende beek zijn te hoge concentraties aangetroffen en daarom heeft waterschap Vechtstromen alle inlaten inmiddels gesloten.

·Grondwaterstanden zeer hoog voor de tijd van het jaar – Vechtstromen

Provincie Gelderland

·Tentoonstelling archeologische vondsten Herwen-Hemeling (gelderland.nl)
Archeologen ontdekten eind 2021 in Herwen-Hemeling (Zevenaar) sporen van een Romeins heiligdom. We gaven Raap-archeologen en specialisten opdracht de vondsten op te graven en te onderzoeken. Offers uit dit heiligdom zijn nu in het Valkhof Museum in Nijmegen te zien.

·Vrachtwagen met vermoedelijk drugsafval gedumpt in Nijmegen (bndestem.nl)
Aan de Griftdijk in Nijmegen is maandagmiddag een vrachtwagen met daarin vermoedelijk drugsafval gevonden. Het is nog niet duidelijk of er een verband is met de drugsafvaldumpingen in Duiven en Angeren van afgelopen weekend. BEELD Persbureau Heitink

·Klopjacht boven Duiven na dumping drugsafval (Gelrenieuws)

Provincie Groningen

·Baggerslib uit de Eems veranderd in klei: positieve resultaten proef (nos.nl)
Het baggerslib uit de Eems-Dollard dat drie jaar geleden bij wijze van proef op een stuk landbouwgrond in Borgsweer werd geloosd, is veranderd in dikke laag klei. De betrokken boer, Pieter Noordam, is voorzichtig positief over het resultaat. “De klei ziet er goed uit.”

·Groningen ondersteunt participatie met virtual reality – Basisregistratieondergrond
De digitalisering van het Groningse Suikerunieterrein gaf de gemeente en omwonenden meer inzicht in de plannen voor het gebied. Dit proefproject, gestart samen met de BRO in 2019, was het begin van een grotere visie: het hele stedelijke landschap digitaal vormgeven. Inmiddels werkt de gemeente aan een virtuele omgeving van de stad, waar medewerkers en inwoners door de Groningse gebiedsplannen kunnen ‘wandelen’.

·Nobian dient aanvraag in voor verlenging zoutwinning Zuidwending – RTV1 (rtveen.nl)
Nobian heeft een vergunningsaanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de zoutwinning in Zuidwending te verlengen. Deze verlenging zou de huidige activiteiten vanaf 20 november 2025 tot en met 31 december 2035 moeten voortzetten. De acht actieve zoutcavernes in het gebied naderen hun laatste levensfase.

Provincie Fryslan

·Toch gaswinning bij Schiermonnikoog, besluit rechter | BNR Nieuwsradio
De voorbereidingen voor gaswinning in de Noordzee bij Schiermonnikoog mogen van de rechter van start gaan. Gasbedrijf ONE-Dyas heeft vrijdag van de voorzieningenrechter toestemming gekregen een productieplatform te installeren om vanaf het einde van dit jaar gas te kunnen winnen uit de bodem.

Provincie Drenthe

·Open dag bij Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis was een succes – Provincie Drenthe
Op zaterdag 15 juni werd de Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie gehouden in het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in Nuis. Het doel hiervan is om het archeologisch erfgoed van Noord-Nederland te vieren en onder de aandacht te brengen. Het NAD is een gezamenlijk archeologisch depot voor archeologische vondsten uit Friesland, Groningen en Drenthe. Marijke Nieuwenhuis is provinciaal archeoloog bij de provincie Drenthe en blikt terug op een geslaagde dag.

Provincie Flevoland

·Omroep Flevoland – Nieuws – Flevolandse uientelers gezocht voor bodemonderzoek
Welke invloed hebben bacteriën en schimmels in de bodem op de voedingswaarde van de ui? Dat willen Leiden Universiteit en Hogeschool Van Hall Larenstein gaan onderzoeken. Daarvoor zijn ze zijn op zoek naar uientelers die willen meewerken aan een onderzoek van hun bodem.

Provincie Utrecht

·Gebiedspartners bekrachtigen samenwerking voor duurzame toekomst Utrechtse Heuvelrug (destadamersfoort.nl)
Op de Utrechtse Heuvelrug, tussen Amersfoort en Zeist, vinden de komende jaren grote veranderingen plaats. Het gebied wordt zodanig ingericht dat het klaar is voor de toekomst. Om dat voor elkaar te krijgen ondertekenden acht gebiedspartners op 17 juni een bestuurlijk akkoord.

·Start baggerwerkzaamheden op de Eem en Eemmond | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
De provincie Utrecht start vanaf woensdag 26 juni met het baggeren van de Eem en de monding van de Eem. Dit is nodig om de rivier tussen Amersfoort en het Eemmeer op de vereiste vaardiepte van 3,8 meter onder N.A.P. te houden. De werkzaamheden duren naar verwachting vier weken.

·Green Deal getekend voor groene bedrijventerreinen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

Provincie Noord-Holland

·Gemeente Den Helder: financiën en beleid – Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (kenniscentrum-oo.nl)
Kevin van Duijn is projectleider bij Team Openbare Ruimte van de gemeente Den Helder. Hij houdt zich dagelijks bezig met het beleid rondom ontplofbare oorlogsresten. Zijn aanpak? Efficiënt werken, de gegevens up-to-date houden en een duidelijk verhaal naar buiten toe.

·PFAS onder advieswaarde bij 18 zwemlocaties in Noord-Holland – Waterforum
De provincie Noord-Holland heeft in april 2024 in samenwerking met de waterschappen onderzoek laten uitvoeren naar de concentraties van PFAS bij 46 van de 151 aangewezen zwemlocaties. De eerste uitslagen zijn binnen. Uit de metingen van het Hoogheemraadschap van Rijnland blijkt dat de PFAS-concentratie bij alle 18 gemonitorde zwemlocaties onder de advieswaarde van het RIVMuitkomt. De provincie maakt de resultaten van de overige 28 locaties, die onder het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vallen, bekend zodra deze binnen zijn.

·Aardbei met de smaak van ‘nat watje’ en onkruid als superfood: wildplukseizoen is begonnen in het Amsterdamse Flevopark (nos.nl)

·Dinoterb aangetroffen in het oppervlaktewater (update) | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hhnk.nl)

·Eieren op kilometer van Schiphol bevatten ruim zeven keer teveel PFOS | SchipholWatch

·Werk aan Zoutdam IJmuiden gaan samen met het waterpeilbeheer (rijkswaterstaat.nl)

Provincie Zuid-Holland

·Ketendag Omgevingswet Rijnmond: ‘We zijn allemaal aan het zoeken. Zoek elkaar op.’ | Aan de slag met de Omgevingswet
De nodige vlieguren met de Omgevingswet zijn inmiddels gemaakt. En veel bedrijven zitten in hetzelfde schuitje. Op 23 mei 2024 werd daarom de Ketendag Omgevingswet georganiseerd voor 210 deelnemers van vergunningplichtige bedrijven, adviesbureaus en overheden in de regio Rijnmond. Er was een plenair programma met een casus van industriecomplex Chemelot, praktische deelsessies en een panelgesprek. Zelf aan de slag? Laat je inspireren door deze tips.

·Subsidie voor biodiversiteit en waterkwaliteit op tuin- en landbouwgronden – Provincie Zuid-Holland
Bomen, voederhagen, sloten en poelen. Het zijn allemaal landschapselementen die een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit en de waterkwaliteit op tuin- en landbouwgronden. Met als resultaat een meer duurzame en natuurinclusieve tuin- en landbouw. Vanaf 4 september 2024 kunnen land- en tuinbouwers in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid subsidie investeren in zulke landschapselementen met de subsidieregeling ‘Investeringen in biodiversiteit en waterkwaliteit op landbouwbedrijven’. Dat heeft GS besloten op 18 juni.

·Rijk levert financiële bijdrage aan ontwikkeling Gnephoek | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Het Rijk stelt, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring, eenmalig € 60,5 miljoen beschikbaar voor de bouw van duizenden woningen en natuurontwikkeling in de Gnephoekpolder in Alphen aan den Rijn. Daarmee is de financiering rond en staan alle seinen voor de realisatie van dit project op groen. Dat meldt minister Hugo de Jonge voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.

·Stroomstoring rond Dordrecht leidt tot lekkage bij Chemourbuur Delrin – Het Kompas Sliedrecht

·Nieuw protest: ‘Snoep verstandig, eet géén appel van Chemours’ (nos.nl)

Provincie Zeeland

·Bijna 20.000 ton staalslakken niet goed opgeslagen in Terneuzen – Omroep Zeeland
Bij bouwgrondstoffenbedrijf De Hoop in Terneuzen ligt bijna 20.000 ton aan staal- en hoogovenslakken op een verkeerde manier opgeslagen. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft na onderzoek geconstateerd dat de slakken niet op een vloeistofwerende grond liggen. Daardoor is er een risico dat ongewenste stoffen de grond in kunnen lekken.

·Geen staalslakken bij het versterken van geulwand in Ossenisse – Omroep Zeeland
Bij de versteviging van de geulwand in Ossenisse gaan toch geen staalslakken gebruikt worden. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten. De gemeenteraad van Terneuzen maakte zich eerder zorgen over het gebruik van dit materiaal, omdat het schadelijk zou zijn voor milieu, mens en dier.

Provincie Noord-Brabant

·Jaarlijks worden er in Best 230 zwembaden vol water weggepompt en daar gebeurt nu niets mee, maar dat zou weleens kunnen veranderen | Best | AD.nl
De honderdduizenden kuubs water die jaarlijks worden weggepompt om de A2-tunnelbak bij Best droog te houden, kunnen hergebruikt worden, in ieder geval voor een groot deel. Maar voor het zover is, is extra onderzoek nodig.

·Restwaterscan : analyse restwater A2 Best en voorstel vervolgstappen – Rijkswaterstaat Publicatie Platform
Verkennende studie in opdracht van Rijkswaterstaat naar mogelijke afnemers van restwater uit de verdiepte ligging van de A2 in Best.

·Aanpak flessenhalsprobleem Oeffelt van s

Week-nieuwsbrief RWS Bodem en Ondergrond (26 2024) | Gelderse Omgevingsdiensten (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated:

Views: 5979

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.